Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Modkící se ruce

ZNAMENÍ KŘÍŽE

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

 

MODLITBA PÁNĚ

neboli Otčenáš (podle svých prvních dvou slov), je pravděpodobně nejznámější křesťanská modlitba. Tuto modlitbu sdělil svým učedníkům sám Ježíš Kristus, když se ho ptali, jak se mají modlit (srov. Matouš 6, 9-13).

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

 

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

 

NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe, skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován, a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.ZÁKLADNÍ PRAVDY VÍRY
Bůh je jeden.
Bůh je nejvýš spravedlivý.
Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.
Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.


Desatero Božích přikázání

1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho (podle Ex 20,1-17).
 

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ
 
1. O nedělích a dalších zasvěcených svátcích se zúčastnit mše svaté a zdržet se práce a činností, které by posvěcování těchto dní mohli bránit.
2. Alespoň jednou za rok vyznat své hříchy ve svátosti smíření.
3. Alespoň v době velikonoční přistoupit ke svatému přijímání.
4. Ve dnech stanovených církví se zdržovat požívání masa a zachovávat půst.
5. Podle svých možností přispívat na hmotné potřeby církve.
 
 
 

Chvála Nejsvětější Trojice:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.

Modlitba Zdrávas Královno:

Zdrávas Královno, matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá,
ó přesladká, Panno Maria!
Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Pozdravení andělské "Zdrávas"
 

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.
 

ANDĚL PÁNĚ

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii,
a ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas, Maria . . .
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria . . .
A Slovo se stalo tělem,
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria . . .
 
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; vlej nám, prosíme,
do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Svatý Michaeli
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. Ty pak, kníže vojska nebeského,Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.


Modlitba za posvěcení života
Duše Kristova, posvěť mě.  Tělo Kristovo, zachraň mě. 
Krvi Kristova, opoj mě. Vodo z boku Kristova, obmyj mě. 
Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. 
Ve svých ranách ukryj mě. 
Nedopusť, abych se odloučil od tebe. 
Před zlým nepřítelem ochraň mě. 
V hodině mé smrti zavolej mě. 
A dej, ať přijdu k tobě, abych tě s tvými svatými chválil navěky. Amen.
 

 Za zemřelé

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.